เชียงราย

จังหวัดเชียงราย ดินแดนแห่งหุบเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่ม แม่น้ำกก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรหมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่า จนถึงด้านทิศเหนือ รวมทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านปรระเทศไทยเป็นพรหมแดนกั้นกลางระหว่าประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีบฮ่อ ที่อพยพมาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายกัน

จังหวัดเชียงราย

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ สหภาพพม่า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

 

สนใจค้นหาที่พักในเชียงราย  Click !!

ค้นหาที่พักโรงแรมราคาถูก