นโยบายความเป็นส่วนตัว – Privacy Policy

นโยบายส่วนบุคคล (privacy policy)

Mairoopainai.com (เว็บไซท์เรา) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคลนี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เว็บไซท์เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์เรา ทางเว็บไซท์เราจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

1. เว็บไซท์เราเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซท์เราตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของเว็บไซท์เราด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเว็บไซท์เรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซท์เราได้รับมา เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเว็บไซท์เราเท่านั้น และทางเว็บไซท์เราจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซท์เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานของเว็บไซท์เรา การจัดทำสถิติต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของเว็บไซท์เรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซท์ด้วย และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซท์เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

3. ในกรณีที่เว็บไซท์เรามีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า
จะให้เว็บไซท์เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4. เว็บไซท์เราจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้งานทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

คุกกี้ (Cookies)

1.เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆของเว็บเราอาจใช้เทคโนโลยี คุกกี้(Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของคุณ ทำให้เราทราบว่าคุณเข้ามาเยี่ยมชมส่วนใด เมื่อใดในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้จะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างเว็บไซต์ที่คุณกำลังอ่านและโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในเว็บไซต์บุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี คุกกี้ (Cookies) คุณสามารถที่จะตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ (web browsers) ของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนที่ท่านจะยอมรับคุกกี้ใหม่ หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

3.ในบางครั้งเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ และเพื่อให้การทำงานประสานในเว็บไซต์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวผู้ใช้เป็นการส่วนตัว
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคุณ

กูเกิ้ลแอ๊ดเซนท์ (Google AdSense)

ทางเว็บไซท์เราได้ใช้บริการหนึ่ง จาก Google.com คือ กูเกิ้ลแอ๊ดเซนท์ (Google AdSense)ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีเว็บไซต์ สามารถสร้างรายได้โดยการนำโฆษณาของ Google มาใส่ไว้ที่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งโฆษณาต่างๆ ของ Google จะเป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ เนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่าง เช่น ถ้าเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โฆษณาที่ทาง Google จะส่งมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นกัน

โฆษณาของ Google AdSense มีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น แบบ Text(ตัวอักษร), แบบรูปภาพ และ รูปแบบตัวอักษรสลับกับรูปภาพ และยังสามารถเลือกขนาดของโฆษณาได้ตามต้องการ รวมถึงสีสันของโฆษณาได้ตามต้องการ เพื่อความสวยงาม และลงตัว เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเราอีกด้วย

โฆษณาของ Google AdSense ยังมาจากอีกบริการหนึ่ง ก็คือ Google Adwords เป็นบริการของ Google.com ที่ให้เว็บไซต์ต่างๆ หรือ ผู้ที่ต้องการขายสินค้าและบริการบริการต่าง ๆ มาลงโฆษณา โดยโฆษณาเหล่านี้ก็จะปรากฎในเว็บ Google.com เอง และรวมถึงเว็บไซต์พันธมิตร นั่นก็คือ เว็บไซต์ที่สมัคร Google AdSense นั่นเอง ก็คือกลุ่มพวกเราที่กำลังทำกันอยู่ เพื่อให้โฆษณาของ
Google Adwords เหล่านี้กระจายออกไปสู่เว็บไซต์ต่างๆทั่วโลก เป็นการโฆษณาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เว็บไซท์เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซท์เราจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเว็บไซท์เรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

1. เว็บไซท์เราอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งาน การดำเนินงานของเว็บไซท์เรา และข้อแสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน เว็บไซท์เราจะประกาศแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเว็บไซท์เราได้ที่ : ที่อยู่ เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์

วิธีการติดต่อ (contact)

1.ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามที่อยู่นี้
หน่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

2.ทางเว็บไซท์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อเสนอแนะ ไอเดีย ที่ท่านได้เสนอทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ จะถูกพิจารณาเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และ ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง