ชื่อกระทรวงภาษาอังกฤษ

เวลาต้องไปติดต่อธุระราชการทั้งในและต่างประเทศ เราจะเรียกชื่อกระทรวงนั้นๆว่าอย่างไร วันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกระทรวงต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ว่าแต่ละกระทรวงมีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้าง ชื่อกระทรวงภาษาอังกฤษที่เห็นกันบ่อยๆ ในบางคำที่เรารู้จักชื่อในภาษาไทย แต่นึกไม่ออกว่าภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าอย่างไร สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะบางคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้วต้องไปติดต่อยังสถานที่หรือกระทรวงต่างๆในต่างแดน


Booking.com

กระทรวง

ความหมาย คือหน่วยงานของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดการและบริหารประเทศ ส่วนราชการหนึ่งในราชการบริหารส่วนกลางในภาครัฐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้า

สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

เช่ารถขับเที่ยวต่างประเทศ บริการรถเช่าชั้นนำทั่วโลก

คำศัพท์รายชื่อกระทรวงในภาษาอังกฤษน่ารู้

กระทรวงกิจการภายใน Ministry of Internal Affairs

กระทรวงการต่างประเทศ  Ministry of Foreign Affairs

กระทรวงกลาโหม  Ministry of Defense

กระทรวงยุติธรรม  Ministry of Justice

กระทรวงสาธารณสุข  Ministry of Health

กระทรวงวัฒนธรรม  Ministry of Culture

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ Ministry of Education and Science

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  Ministry of Industry and Trade

กระทรวงการสื่อสารและสื่อมวลชน  Ministry of Communications and Mass Media

กระทรวงเกษตร  Ministry of Agriculture

กระทรวงกีฬา Ministry of Sport

กระทรวงคมนาคม  Ministry of Transport

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม Ministry of Labour and Social Affairs

กระทรวงการคลัง  Ministry of Finance

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ  Ministry of Economic Development

กระทรวงพลังงาน  Ministry of Energy

จองโรงแรมราคาดีที่สุดใน เชียงใหม่


Booking.com