อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-เชียงใหม่

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-เชียงใหม่

Three kings monument at Chiang mai

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มาเชียงใหม่แล้วต้องมาสักครั้ง !!

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พญามังราย (เม็งราย)

ประสูติเมื่อปีกุน พ.ศ. 1782 ครองเมืองเงินยางเชียงแสน แทนพญาลาวเม็ง พระราชบิดา เมื่อ พ.ศ. 1802 ทรงพระปรีชาสามารถรวบรวมแค้วนและเมืองต่างๆ เข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทย ทรงตรากฎหมาย “มังรายศาสตร์ ” ใช้ปกครองบ้านเมือง เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์มังราย สืบเชื้อสายครองเมืองเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนาไทยต่อมาอีก 17 พระองค์ สิ้นพระชนนม์เมื่อ พ.ศ. 1854 รวมพระชนมายุได้ 72 พรรษา

พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระโอรสองค์ที่สามแห่งขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงพระบรมเดชานุภาพมาก เมื่อพระชนมายุได้ 19 พรรษา ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด พระเกียรติเกริกก้องไปทั่วทิศ ทรงแผ่อาณาจักรไปกว้างใหญ่ไพรศาล ทรงประดิษฐอักษรไทยใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทรงครองราชย์เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 1822 สิ้นพระชนม์ราวปี พ.ศ. 1842

พญางำเมือง

ประสูติเมื่อปีจอ พ.ศ. 1781 ปกครองเมืองพะเยา สืบต่อจากพญามิ่งเมือง(พระราชบิดา) เมื่อปีพ.ศ. 1801 เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ร่วมสำนักอาจารย์เดียวกับ พญาร่วง จึงเป็นพระสหายสนิทตั้งแต่นั้นมา และทรงอานุภาพเสมอเท่าเทียมกันในการ บริหารปกครองบ้านเมือง ทรงใช้วิเทโศบายผูกมิตรไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียง บ้านเมืองจึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา สิ้นพระชนนม์เมื่อ พ.ศ. 1861รวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา

กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ ได้ทรงกระทำสัตย์ปฎิญาณดื่มน้ำสัตยาผสมโลหิตจากนิ้วพระหัตถ์ เพื่อเป็นทัฬหมิตรสนิทแนบแน่น ไม่เป็นศัตรูต่อกันในภายภาคหน้า ณ ฝั่งแม่น้ำอิง พญามังรายเมื่อได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายแล้ว ต่อมาได้ทรงสร้างเมืองฝาง ดีได้เมืองหริภุญชัยจากพญายี่บา และสร้างเวียงกุมกาม

ภายหลังทรงภพชัยภูมิเมืองอันเป็นมงคล เป็นที่ราบริมแม่น้ำปิงกับเขาดอยสุเทพ จึงได้เชิญพระสหาย คือ พญาร่วงและพญางำเมือง มาร่วมปรึกษาหารือ และทรงเห็นชอบร่วมกันสร้างเมือง กว้าง 900 วา ยาว 1,000 วา ตั้งพิธีกลปบาตฝังนิมิตรหลักเมือง วันพฤหัสบดี เพ็ญ เดือน 6 พ.ศ.1837 วันจันทร์เสวยฤกษ์ 16 ยาม แตรจักใกล้รุ่ง ไว้ลัคนาเมืองในราศีมีน อาโปธาตุ สร้างเสร็จในปีเดียวกัน ขนานนามเมืองใหม่นี้ว่า

“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”

ชาวเชียงใหม่จึงพร้อมใจกันร่วมสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ ที่นี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2526 เวลา 11.57 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติไว้คู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นที่สักการะ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ชั่วกาลนานเท่านาน

ปัจจุบันอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะนิยมมาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และกราบสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลนั้นเอง สถานที่ตั้งนั้น อยู่ใกล้กับวัดเจดีย์หลวงในตัวเมืองเก่าเชียงใหม่ สามารถแวะไปได้ทุกวัน ทุกเวลา

 

สนใจค้นหาที่พักในเชียงใหม่  Click !!

ค้นหาที่พักโรงแรมราคาถูก